Marija Mitrović, Trag fondacija: Fondacije imaju ključnu ulogu u razvoju filantropije

VirtusKljučna uloga fondacija treba da bude prepoznavanje problema zajednice i usmeravanje podrške tamo gde je neophodno delovati. Fondacije mogu da podrže neke inicijative, ali treba i same da budu inicijatori filantropskih akcija, kao i strateški partneri koji će povezati sva tri sektora – javni, privatni i civilni. Kako su fondacije usmerene na aktivnosti koje za cilj imaju napredak društva, one su ključni akteri u domenu filantropije, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 14. put zaredom dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.

Šta je, zapravo, filantropija?

Kapacitet da dobro postoji u svima nama i da, ako to želimo, negde u našem okruženju uvek možemo pronaći priliku da učinimo dobro delo. Dobročinstvo se ne ogleda samo u velikim gestovima, ono se vidi i kroz svakodnevnu pomoć komšiji, prijateljima ili nekom strancu. Filantropske aktivnosti čine vidljivijim probleme u društvu, čime se podstiču i motivišu različiti akteri da se uključe u njihovo rešavanje. Sam pojam filantropije se tokom vremena menjao, tako da je od osnovnog koncepta, koji je podrazumevao izdvajanje za zajednicu, dobio mnogo šire značenje i sada predstavlja delovanje za opšte dobro kojim se rešavaju problemi u društvu. Ispoljava se kroz različite forme i načine delovanja za opštu dobrobit društva.

Koji su najefektniji kanali za preuzimanje akcije i skretanje pažnje na problem?

Dominantan kanal putem kojeg se informacije o dobrotvornim akcijama prenose jeste televizija. Kako pokazuju istraživanja, polovina građana upravo na taj način saznaje o akcijama za opšte dobro. Po rasprostranjenosti, drugi izvor informisanja su društvene mreže. Putem njih, svaki četvrti građanin stiče informacije o akcijama za opšte dobro. Građani se informišu i putem internet portala, a u manjoj meri direktno od pokretača akcije, kroz štampane medije, elektronsku poštu i radio.

Koliko su građani upoznati sa načinima na koje mogu da doprinesu opštem dobru?

Iako su načini na koje pojedinci mogu da daju svoj doprinos raznovrsni, kada se priča o dobrotvornim akcijama većina ljudi najpre pomišlja na finansijsku pomoć. Ljudi se najčešće odlučuju da doniraju novac slanjem SMS-a, zatim direktnom uplatom, a potom i uplatom na žiro-račun. Dok su donacije u novcu i robi veoma rasprostranjene, praksa volontiranja je još uvek u povoju. Moguće je da bi se više ljudi uključivalo u volonterske akcije kada bi podaci o tim akcijama i načinima na koje oni mogu da posvete svoje vreme opštem dobru bile dostupnije. Određeni broj ljudi poklanja svoje vreme i trud tako što nudi besplatne usluge iz svoje struke onima kojima mogu biti od pomoći. Trag fondacija nastoji da isticanjem različitih načina na koje su se dobitnici VIRTUS nagrade za filantropiju odlučili da pomognu drugima, pruži inspiraciju i motivaciju još većem broju ljudi da se priključe zajedničkom radu na izgradnji boljeg društva za sve nas.

U kojim oblastima je bilo najviše filantropskih inicijativa?

Po podacima Catalyst Balkans, kada je reč o oblastima za koje je organizovan najveći broj filantropskih inicijativa, na prvom mestu se nalazi zdravstvo, što je direktno povezano sa time da je osobama sa zdravstvenim problemima najviše potrebna pomoć i to često u veoma kratkom roku. Nakon zdravstva, sledi podrška marginalizovanim grupama, zatim smanjenju siromaštva i obrazovanju. Od početka praćenja filantropskih davanja u Srbiji, pomenute četiri oblasti su najzastupljenije i na njih odlazi najveći procenat zabeleženih akcija, čak 83,6%.

Građani su pokazali spremnost da daju novac kada vide jasnu potrebu, kao što je to slučaj sa prikupljanjem sredstava za lečenje dece. Da li je uloga fondacija da pokreću takve akcije ili samo da ih koordiniraju?

Kada su u pitanju fondacije njihova ključna uloga treba da bude u prepoznavanju problema zajednice i u usmeravanju podrške tamo gde je neophodno delovati. Fondacije mogu da podrže neke inicijative, ali i same treba da budu inicijatori, kao i strateški partneri koji će povezati sva tri sektora – javni, privatni i civilni. Kako su fondacije usmerene na aktivnosti koje za cilj imaju napredak društva, one su ključni akteri u domenu filantropije. Bez obzira na to da li bi pristali da doniraju sredstva kroz humanitarne fondacije, građani prepoznaju brojne prednosti ovakvog modela. Prema istraživanju koje je za Trag fondaciju 2020. godine sproveo IPSOS, značajan broj građana smatra da bi davanjem novca fondaciji bili sigurni da će novac biti ispravno upotrebljen. Takođe, sličan broj građana smatra da je još jedna prednost davanja novca fondaciji, stručnost ljudi koji u njoj rade. Posledično, u slučajevima kada nisu sigurni kome bi pomoć bila najpotrebnija, građani bi se odlučili za doniranje kroz neku od fondacija.

Kakva je saradnja Trag fondacije sa udruženjima građana? Koliko često vam se obraćaju za pomoć u organizaciji akcija?

Trag je regionalna fondacija koja deluje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Već 21 godinu podržava i podstiče građane na aktivno učešće u razvoju lokalnih zajednica u kojima žive ili posluju. Trag fondacija osnažuje ljude koji veruju da zajedničke inicijative mogu imati veliki uticaj i koji žele da budu pokretači pozitivnih promena u svojim zajednicama. Tokom prethodne dve decenije, Trag fondacija je kroz brojne programe podržala više od 1.500 uspešnih projekata u 215 zajednica, sa više od 14 miliona američkih dolara uloženih širom Srbije i regiona.

Različiti su oblici saradnje sa udruženjima građana. Naime, Trag fondacija organizuje, podržava ili osnažuje građanski aktivizam u lokalnim zajednicama, ženske organizacije i pokrete za borbu protiv nasilja nad ženama, pokrete za borbu protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trgovine ljudima i eksploatacije. Ona takođe podstiče održivi razvoj i korišćenje uspešnih poslovnih praksi, tehnologija i znanja u rešavanju društvenih problema u okviru lokalnih zajednica, kao i javno zastupanje u lokalnim zajednicama.

Trag fondacija, kroz VIRTUS nagradu za filantropiju, želi da istakne i podrži pojedince, kompanije, mala i srednja preduzeća, koja su tokom 2020. godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprineli razvoju zajednica u kojima žive i posluju. Prijave se mogu dostaviti do 25. februara, a više informacija o propozicijama konkursa, načinima prijavljivanja i sastavu žirija mogu se naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

Foto: Aleksandar Crnogorac-Trag fondacija

Virtus